Warunki krótkoterminowego wynajmu mieszkań

Regulamin określa warunki szczególne krótkoterminowego wynajmu mieszkań ( dalej: „Apartamenty”/ „Apartament”) znajdujących się w Chrzanowie przy ulicy Oświęcimskiej Nr 9a tj. Park Apartamenty.

Właścicielem Apartamentów jest ILVEST Sp. z o.o. ul. Rudno 130, 33-131 Ilkowice, NIP: 6282070143. REGON: 356807126, chrzanow@parkapartamenty.pl, telefon kontaktowy: 602 417 001 („Właściciel”).

I.   Postanowienia ogólne

 1. Umowa najmu pomiędzy klientem dalej („Gość”) a Właścicielem zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji Apartamentu internetowo poprzez stronę internetową: www.parkapartamenty.pl  („Strona”), lub strony podmiotów świadczących usługę rezerwacji miejsc noclegowych (np. booking.com) (dalej: „Partner”) na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług droga elektroniczną dostępnym na Stronie („Regulamin”) lub w regulaminie Partnera. Umowa najmu zawarta jest na czas określony wskazany przez Gościa podczas rezerwacji.
 2. Niniejszy dokument dostępny jest na Stronie oraz w każdym Apartamencie.
 3. Dokonanie rezerwacji Apartamentu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego dokumentu.

II. Warunki umowy najmu

 1. Umowa obejmuje  tylko  i  wyłącznie  wynajem  Apartamentu.  W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie w sezonie grzewczym) oraz sprzątanie końcowe.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje kod do drzwi wejściowych oraz kod dostępu do parkingu. Kod jest aktywny w trakcie całego pobytu Gościa w Apartamencie.
 3. Doba pobytowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00  w ostatnim dniu pobytu.
 4. Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli  z przyczyn niezależnych od właściciel a obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
 5. Gość ma  obowiązek niezwłocznie  zawiadomić  osobę  odpowiedzialną  za  rezerwację  o  wszelkich  zdarzeniach,  które  mogą  narazić Właściciela na szkodę.
 6. Gość może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać  w dalszy podnajem.
 7.  Gość   odpowiada za  wszelkie  szkody,  jakie wyrządzi  w  Apartamencie lub obiekcie, na ternie którego znajduje się Apartament.  Gość zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić  osobę  odpowiedzialną  za  rezerwację o  wszelkich  szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.
 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.
 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem obiektu, na terenie którego znajduje się Apartament.
 11. W Apartamencie oraz obiekcie, na terenie którego znajduje się Apartament obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego

III.   Obowiązki Gościa

 1. Liczba osób mających zamieszkać w Apartamencie jest ograniczona do podanej w specyfikacji rezerwacji. Gość zobowiązany jest do poinformowania Właściciela telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. W innym przypadku osoba odpowiedzialna za rezerwację może odmówić wydania kluczy do Apartamentu.
 2. Gość zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie Apartamentu  w stanie zastanym.
 3. Osoby odwiedzające Gościa mogą przebywać w Apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Właściciel może  odmówić  przyjęcia  Gościa,  który  podczas  poprzedniego  pobytu  rażąco  naruszył  niniejsze Warunki,  wyrządzając  szkodę  w  mieniu  Apartamentu  lub osobie (np. inny Gość, pracownik Właściciela). 
 5. W  Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (zakaz dotyczy również balkonów). Palenie dozwolone jest wyłącznie na zewnątrz budynku, w miejscu do tego wyznaczonym. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu przeciwpożarowego i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami.
 6. Ze  względu  na  bezpieczeństwo  przeciwpożarowe  zabronione  jest  używanie   w  Apartamentach  urządzeń  elektrycznych niestanowiących wyposażenia jak również używanie ognia otwartego.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamencie i ich wyposażeniu.

IV.   Zmiany w rezerwacji

 1. Gość może dokonać zmiany rezerwacji na zasadach określonych w Regulaminie lub warunkach rezerwacji dostępnych na stronach Partnerów.  Jeśli nowy termin wybrany przez Gościa przypada w droższym sezonie, Właściciel może wymagać dopłaty  różnicy w cenie.
 2. Przedłużanie pobytu: termin pobytu w danym Apartamencie można przedłużyć o ile jest wolny. O woli przedłużenia pobytu należy powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację e-mailem bądź telefonicznie.
 3. W przypadku odwołania rezerwacji opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi na zasadach określonych w Regulaminie.  

V.  Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę  

W  każdej  chwili  Gość  może  przenieść  na  inną  osobę  wszystkie  przysługujące  mu  z  tytułu  rezerwacji  uprawnienia,  jeżeli  jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.                   

VI. Zwierzęta  

W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania zwierząt.

 VIII. Wystąpienie siły wyższej                                                                                                                                       

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi  środkami,  Właściciel  rezerwuje  sobie  prawo zaproponowania  Gościowi  innego terminu  zastępczego  do  pierwotnie  zarezerwowanego.  Właściciel  ma  prawo,  w  przypadku  wystąpienia  zjawisk  mających  charakter  siły  wyższej  odstąpić od  umowy w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny odstąpienia.  Dotyczy  to  również  przypadków,  w  których  bezpieczeństwo  osobiste  Gościa lub  jego  majątku, z  powodów  niezależnych  od  Właściciela,  nie  będzie  mogło  być  zagwarantowane.  Kwoty  wpłacone  przez  klienta  podlegają   natychmiastowemu zwrotowi, z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.                                                                                      

IX.   Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych określa dokument Polityka Prywatności dostępny na Stronie.

X.  Prawo właściwe

Prawem  właściwym  dla  sporów  pomiędzy  właścicielem  a  Gościem jest  prawo  polskie.  Spory  rozstrzygane  będą  przez  sąd  właściwy dla siedziby Właściciela, z wyjątkiem przypadków o których mowa w Regulaminie.     

EN | DE | RU »